14 Nisan 2008 Pazartesi

KIRGIZİSTAN'DA LAÇİ'LER*


Ahmet Yesevi Türbesi Kazakistan XIX. yüzyıl sonlarında Orta Asya ve Kafkasya olarak genellenebilecek eskiSovyetler Birliği coğrafyasında Nakşibendilik, Kadirilik, Yesevilik ve Kübrevilik olmak üzere dört büyük tarikatın faaliyette olduğu bilinmektedir.


12.-13. yüzyıllardan itibaren Orta Asya'da en güçlü tarikat olan Yesevilik,zamanla ya diğer tarikatlarca özümsenmiş, ya da başka adlar altında kendini kısmen yaşatmayı sürdürmüştür.


Bizim gerek kaynak gerek alan araştırmalarımıza göre Anadolu'daki Alevi-Bektaşiler ve Kırgızistan'daki Laçiler Yesevi Yolu'na özgü bazı özellikleri günümüzde başka şekiller altında olsa da yaşatmaktadırlar.

Burada Kırgızistan'daki Laçilerin geçmişi, Yesevi Yolu'yla olan benzerlikleri ve kendine has özellikleri ele alınmaya çalışılacaktır.

Türk topluluklar arasındaki sufiliğin gelişim sürecine baktığımızda Yesevilik, tarihsel süreç içerisinde benzeri oluşumları hem etkilemiş, hemde etkilenmiştir. Şöyle ki mesela zaman içerisinde Nakşibendi tarikatınınesasını oluşturan hafi (sessiz) zikirden sapmalar meydana gelmiş ve bunun sonucunda tarikat içerisinde zikirin hafi mi yoksa cehri mi olacağı konusunda önemli tartışmalar başlamıştır.


Zikire ilişkin bu değişimmuhtemelen Yeseviliğin etkisiyle oluşmuştu. Orta Asya'da Yesevilik zamanla diğer tarikatlar içerisinde eridi. Ayrıca zaman içerisinde, onun Orta Asya'daki nüfuzundan yararlanmak isteyen başka tarikatlar, özellikle de Nakşibendilik, onunla kendini ilişkili göstermeye çalıştı ve bunda da başarılı oldu.

Hiç yorum yok: